top of page

Tjenester og Priser

Hvilke saker og saksområder

Innenfor følgende saksområder kan jeg yte bistand:

  • Generelle trygdesaker og spørsmål

  • Arbeidsavklaringspenger/AAP

  • Sykepenger

  • Yrkesskade

  • Ung ufør

  • Uføretrygd

  • Grunn- og hjelpestønad

  • Feilutbetalinger

 
Priser

Første samtale/initiell vurdering av sak er gratis.

Ta kontakt for tilbud.

Klager og Fri Rettshjelp

Få hjelp til å klage

Dersom du har fått et vedtak fra NAV som du mener er feil kan Lillehammer og omegn rettshjelp hjelpe deg med å klage på vedtaket. Alle vedtak kan påklages, og du kan velge å benytte retthjelpbistand til dette.

Lillehammer og omegn rettshjelp har lang erfaring med trygdesaker og hjelper deg gjerne med råd, veiledning og utarbeidelse av klage.

 

Fri rettshjelp

Du kan ha krav på fri rettshjelp i forbindelse med klagesaken. Dette innebærer at du kan få dekket kostandene til rettshjelp som påløper når du får hjelp til å klage. Lillehammer og omegn rettshjelp vil hjelpe deg med hvilke skjemaer som må signeres og søker om fri rettshjelp for deg.

For at du skal ha krav på fri rettshjelp vil det være avgjørende at din inntekt og formue er under den inntekts- og formuesgrense som er gjeldende til enhver tid. Dersom du innvilges fri rettshjelp er det likevel en egenandel på kr. 1020,- (per januar 2017).

 

Klagefrister

Klagefristene varierer i forhold til hva slags NAV vedtak du vil påklage. Klagefristen står i vedtaket. Det er viktig at klage blir sendt innenfor fristen ellers vil retten til å klage bortfalle. Normalt sett er klagefristen 6 uker fra du mottar vedtaket fra NAV. For klage til Trygderetten og lagmannsretten gjelder det særlige klagefrister.

Jeg anbefaler at du søker hjelp så fort som mulig etter at du har mottatt vedtaket slik at vi har mulighet til å innhente all nødvendig dokumentasjon for å utforme en grundig klage.

 

Saksgangen ved klage til NAV eller anke til Trygderetten

Når du klager på ett vedtak skal den NAV-enheten som har fattet vedtaket vurdere saken din på nytt. Dersom de opprettholder vedtaket etter en ny vurdering skal klagen videresendes til NAV Klageinstans for saksbehandling.

Dersom du får avslag på klagen din hos NAV Klageinstans kan saken ankes inn for Trygderetten. Vedtak som fattes etter folketrygdloven, kan med få unntak ankes inn for Trygderetten. Fristen for å anke er seks uker fra den datoen du mottok melding om vedtaket fra NAV Klageinstans. Anken skal sendes til NAV-kontoret ditt. NAV Klageinstans behandler da saken på nytt og dersom de ikke endrer vedtaket oversendes anken til Trygderetten for behandling.

 

Fri sakførsel for Trygderetten

Trygderetten kan innvilge deg fri rettshjelp i form av fri sakførsel, slik at utgiftene til rettshjelp dekkes av det offentlige. Retten til fri sakførsel for Trygderetten er behovsprøvd, i form av inntekts- og formuesgrenser. Det er ingen kostnader forbundet med å føre en sak for Trygderetten. Dine kostnader vil således begrenses til en evt. egenandel ved fri rettshjelp, eller honoraret til rettshjelp dersom du ikke har krav på fri rettshjelp.

bottom of page